วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ คำถาม ที่พบบ่อย

Immigration Health Surcharge(IHS) เป็นการบริการทางการแพทย์พื้นฐานของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้กำหนดขึ้น เพื่อให้เราได้ใช้บริการของ National Health Service (NHS) โดยเบื้องต้นจะมีการคิดค่าใช้จ่ายปีละ £200 และน้อง ๆ สามารถคำนวนค่าใช้จ่ายสำหรับ IHS ได้ที่ https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type ซึ่งจะเป็นการคำนวนค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่น้อง ๆ จะต้องพักอาศัยจริงค่ะ โดยขั้นตอนการจ่ายค่า IHS จะรวมอยู่ในขั้นตอนการกรอก Visa Application Form ค่ะ

-International Organization for Migration (IOM) นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน จำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากปฏิเสธการตรวจหาเชื้อวัณโรคคำร้องขอวีซ่าจะไดรับการปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตามจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค ในกรณีดังต่อไปนี้

– เด็กอายุต่ากว่า 11 ปี

-ถือหนังสือเดินทางทูต หรือ

-เป็นผู้ที่เคยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร และกำลังจะกลับไปพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร

Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) เป็นฐานข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ เป็นเลข Ref no.ของนักเรียนเองที่ใช้ในยื่นวีซ่า เลข Ref no. ที่ออกจาก Home office สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีการใช้ซ้ำ มีอายุนาน 6 เดือน ถ้าหลังจากที่ออกไปแล้ว ไม่มีการสมัครขอวีซ่าหรือยื่นขอวีซ่าแล้วถูกปฎิเสธวีซ่า เลขนั้นก็จะหมดอายุและใช้ไม่ได้ค่ะ

Tier 4 (General) Visa หรือ Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่านักเรียนที่เราคุ้นเคยมากที่สุด โดยนักเรียนที่จะขอวีซ่าชนิดนี้ จะต้องเรียนหลักสูตรมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบ ตามระบบคะแนนที่เรียกว่า Point Base System ซึ่งน้อง ๆ ที่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและปริญญา จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้

Biometric Residence Permits (BRP) คือบัตรอนุญาตสำหรับพำนักในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่จะเข้ามาแทนที่การใช้สติ๊กเกอร์วีซ่า โดยกำหนดให้นักเรียน หรือผู้ที่จะไปพำนักในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องมีการ์ดใบนี้ทุกคน เมื่อน้อง ๆ ได้รับวีซ่าแล้ว หน้าวีซ่าจะระบุระยะเวลาพำนักเพียง 1 เดือน โดยเป็นระยะเวลาที่นักเรียนต้องใช้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร