วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

ขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดในการขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า การยื่นเอกสารผิดหรือยื่นเอกสารไม่ครบ เป็นเหตุผลหลักๆ ในการถูกปฏิเสธวีซ่า นักเรียนควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนดนะคะ

เอกสารหลักๆ ที่ใช้ยื่นวีซ่า ได้แก่

1. Passport จะต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นทุกเล่ม

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 33 มม. x 45 มม. (1.5 x 2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พร้อมใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

6. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)

7. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่ระบุเป็นเงินปอนด์ พร้อมกับสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 1 เดือน สำหรับ Tier 4 Student Visa

8. เอกสารจากโรงเรียน Visa Letter หรือ CAS

9. ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (IOM) สำหรับคอร์สเรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

เอกสารสำหรับผู้ปกครองที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor)

1. จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่าย (Sponsor Letter)

2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)

4. หลักฐานการทำงาน

5. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารที่ระบุเป็นเงินปอนด์ พร้อมกับสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสเตจเม้นท์ย้อนหลัง 1 เดือน สำหรับ Tier 4 Student Visa

นักเรียนมีหน้าที่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเอกสารของนักเรียนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป ผลการพิจารณาเอกสาร จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูตค่ะ

รับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับทำวีซ่า 1
รับทำวีซ่าประเทศอังกฤษ รับแก้วีซ่าประเทศอังกฤษ รับกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ 1