About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 129 blog entries.

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีซ่า Tier 4 คืออะไร

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีซ่า Tier 4 คืออะไร

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ วีซ่า Tier 4 หรือ Tier 4 General Visa หรือ Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ โดยที่นักเรียนจะต้องเรียนหลักสูตรมากกว่า 6 เดือน และจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบ ตามระบบการให้คะแนนที่เรียกว่า Point Base System ซึ่งนักเรียนที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับปริญญา จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้
PBS (Points Based System) หรือ ระบบการให้คะแนน คะแนนทั้งหมดที่นักเรียนต้องได้คือ 40 คะแนน โดยแยกการให้คะแนนออกเป็นสองส่วนดังนี้ค่ะ

คะแนนจากจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือเรียกว่า CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) ซึ่งทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก Home office จะออกให้เพื่อรับรองนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป […]

วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และต้องการทำวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง วิธีทำ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

นักเรียนจะต้องได้รับใบตอบรับการเข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็น Visa Letter หรือ CAS จากโรงเรียนสอนภาษา หรือมหาวิทยาลัยมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

จากนั้นเช็คว่า วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ที่จะยื่นนั้น อยู่ในประเภทใด

รวบรวมเอกสารต่างๆ ของนักเรียน ให้พร้อม

ถ้านักเรียนต้องการไปเรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องมีใบรับรองการตรวจวัณโรคปอดด้วยค่ะ

เตรียมหลักฐานทางการเงินไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนเอง หรือของผู้ปกครอง

กรอกแบบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ และจองคิวยื่นวีซ่าออนไลน์ได้ที่ visa4UK.fco.gov.uk การกรอกแบบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

พิมพ์ใบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า

เตรียมใบคำร้องขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ หลักฐานการจ่ายเงิน หนังสือเดินทาง […]

รับกรอกวีซ่านักเรียนอังกฤษ

รับกรอกวีซ่านักเรียนอังกฤษ

รับกรอกวีซ่านักเรียนอังกฤษ ในการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ
วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
– Short-term study visa (6 เดือน) สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอรส์ภาษาหรือคอร์สสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน
– Short-term study visa (11 เดือน) สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอรส์ภาษาหรือคอร์สสั้นๆ ไม่เกิน 11 เดือน
– Tier 4 (General) สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนเกิน 11 เดือน และต้องมีอายุเกิน 16 ปีขึ้นไป
การทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ มีขั้นตอนการกรอกวีซ่านักเรียนอังกฤษไม่เหมือนกัน ในแต่ละประเภท และการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษนั้นจำเป็นต้องตรวจทานให้รอบคอบ
หากไม่มั่นใจที่จะทำวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ในการช่วยนักเรียนจัดเตรียมเอกสาร ให้กับสถานทูตประเทศอังกฤษ
เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าก็คือ การแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่าอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอังกฤษ
วีซ่าอังกฤษ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง
Students Visa เป็นวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

Student visitor

Tier 4 General students and Tier 4 child student

Visitor Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ
Visitors for Business เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีธุระหรือติดต่อธุรกิจ ที่ประเทศอังกฤษ โดยรวมไปถึง
– ธุรกิจทั่วไป
– ธุระเกี่ยวกับสถานการศึกษาหรือกิจการการศึกษา รวมทั้งดูงานสถานศึกษา
– แพทย์
– หมอฟัน
– นักกีฬาที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำการแข่งขันต่างๆ
– บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการศาสนา
– นักแสดงหรือบันเทิง(ทำงานการแสดงบันเทิงในสหราชอาณาจักร)
Special Visitor วีซ่ากลุ่มนี้จะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล
วีซ่าคู่หมั้น/แต่งงาน
วีซ่าผู้ปกครองของนักเรียน
Long Term Visit Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานาน
หากไม่มั่นใจที่จะทำ วีซ่าอังกฤษ ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ในการช่วยจัดเตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า ให้กับทางสถานทูตประเทศอังกฤษ
เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าก็คือ การแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด

รับกรอกวีซ่าอังกฤษ

รับกรอกวีซ่าอังกฤษ

รับกรอกวีซ่าอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศอังกฤษ
วีซ่าอังกฤษ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง
Students Visa เป็นวีซ่านักเรียนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
Student visitor
Tier 4 General students and Tier 4 child student
Visitor Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร
Visitors for Business เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีธุระหรือติดต่อธุรกิจ ในสหราชอาณาจักร โดยรวมไปถึง
– ธุรกิจทั่วไป
– ธุระเกี่ยวกับสถานการศึกษาหรือกิจการการศึกษา รวมทั้งดูงานสถานศึกษา
– แพทย์
– หมอฟัน
– นักกีฬาที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำการแข่งขันต่างๆ
– บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการศาสนา
– นักแสดงหรือบันเทิง(ทำงานการแสดงบันเทิงในสหราชอาณาจักร)
Special Visitor กลุ่มนี้จะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้
วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล
วีซ่าคู่หมั้น/แต่งงาน
วีซ่าผู้ปกครองของนักเรียน
Long Term Visit Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานาน
หากไม่มั่นใจที่จะกรอกวีซ่าประเทศอังกฤษ ด้วยตัวเอง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ในการช่วยจัดเตรียมเอกสาร ให้กับสถานทูตประเทศอังกฤษ
เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตอนุมัติวีซ่าก็คือ การแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ใช้เวลากี่วัน

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ใช้เวลากี่วัน

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ใช้เวลากี่วัน นักเรียนทุกคนต่างก็อยากรู้ และรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อจะได้รับวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ อย่างเร็วที่สุด
หลังจากยื่นวีซ่าแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่าสหราชอาณาจักรจะดำเนินการออกวีซ่านัเรียน ประเทศอังกฤษ ภายใน 15 วันทำการ
แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นช่วงที่ได้รับคำร้องขอวีซ่าเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ประสบกับความล่าช้า โดยที่ไม่สามารถคาดหวังที่จะได้รับวีซ่าในเวลาที่รวดเร็ว หรือภายใน 15 วันทำการได้
หากต้องการวีซ่าโดยด่วน สามารถเลือกใช้บริการยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วนซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาภายในระยะเวลา 3-5 วันทำการ แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม
นักเรียนสามารถวางแผนเพื่อยื่นวีซ่าได้ก่อน เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนเปิดเรียน หากรู้อย่างอย่างนี้แล้ว จึงควรวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าได้ดวยค่ะ
หากไม่มั่นใจ ควรปรึกษาหรือใช้บริการ ผู้เชี่ยวชาญอย่างศูนย์ยื่นวีซ่าหรือบริการรับยื่นวีซ่า ในการดำเนินการ ยื่นวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ
ปล. อยากรู้เรื่อง การยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน ขั้นตอนการยื่นวีซ่า หรือ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน จะทำได้ไม๊
โดยปกติการยื่น วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ
แต่ถ้าเป็นช่วงที่มี Visa Application เป็นจำนวนมาก หรือนักเรียนส่วนใหญ่ยื่น วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ กันเยอะ อย่างเช่นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน การยื่นขอ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ นั้นจะใช้เวลาดำเนินการนานพอสมควร
หากนักเรียนใกล้จะเปิดเรียน หรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ก่อนนั้น ก็สามารถ ขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ได้
การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa Service)
นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน โดยทั่วๆ ไปแล้ว จะสามารถพิจารณา วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ แบบเร่งด่วน ได้ภายในระยะเวลา 3-5 วันทำการ
ซึ่งนักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มในราคา 6,900 บาท (ราคารวมภาษี) หรือ 150 ปอนด์
หากนักเรียนได้ยื่น วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ แบบธรรมดาไปแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถใช้บริการการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ จึงควรจะวางแผนก่อน การยื่นวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ว่าจะต้องใช้บริการการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน หรือไม่
โดยนักเรียนสามารถชำระค่าบริการการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทางออนไลน์ก่อนที่จะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ หรือจะชำระเป็นเงินสดตอนที่ไปยื่นเลยก็ได้
อย่างไรก็ตามการขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ แบบเร่งด่วนนี้ อาจใช้เวลานานกว่า 3-5 […]

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน

วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน

ถ้าวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน ทำยังไง
ไม่มีใครอยากโดนปฏิเสธวีซ่าหรอกนะคะ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งที่คิดว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
แล้วทำไม วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ถึงไม่ผ่าน
ในกรณีที่ วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ ไม่ผ่าน ไม่ยากเลยนะคะในการยื่นขอวีซ่าใหม่ แต่การยื่นใหม่ นักเรียนควรจะต้องทราบถึงสาเหตุที่วีซ่านักเรียน ไม่ผ่านในครั้งแรกก่อน
ก่อนอื่นต้องใจเย็นๆ อ่านจดหมายชี้แจงเหตุผลการปฏิเสธวีซ่า ที่ได้รับมาให้เข้าใจถึงเหตุผลที่โดนปฏิเสธวีซ่า
ถ้านักเรียนมีความตั้งใจที่ลองยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง ก็ต้องหาหลักฐานที่สามารถมาลบล้าง เหตุผลในการปฏิเสธของทางสถานทูตให้ได้
สถานทูตเกือบทุกแห่ง พร้อมที่จะรับพิจารณา ถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือเอกสารใหม่ ที่ทำให้ทางสถานทูตพอใจในประเภทวีซ่าที่ยื่นขอไป
แต่หากไม่มีข้อมูลใหม่ ผลการพิจารณาก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ทางสถานทูตไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวสำหรับการยื่นขอวีซ่าครั้งถัดไป นับจากวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธไว้
แต่แนะนำว่า ควรจะยื่นเมื่อสามารถหาหลักฐาน เอกสารได้ครบถ้วนตามกำหนดของวีซ่าชนิดนั้นๆ ค่ะ
ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

วีซ่า อังกฤษ ไม่ผ่าน

วีซ่า อังกฤษ ไม่ผ่าน

หลายๆ คนคงกลัว การยื่นวีซ่าอังกฤษ ใช่ไม๊คะ กลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน มาดูสาเหตุที่ วีซ่าอังกฤษ ไม่ผ่าน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเหล่านี้กันค่ะ

ยื่นเอกสารปลอม หรือ แอบแฝงวัตถุประสงค์อื่นในการขอวีซ่า

มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างการติดโทษ

ได้รับประเมินว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผูกพันกับประเทศที่ตนเป็นประชากรอยู่ได้

มีความตั้งใจที่จะไปอาศัยอยู่อย่างถาวร หรือทำงาน โดยผิดเงื่อนไขของวีซ่าที่ยื่นขอไป

ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ หรือสมเหตุสมผลในการเดินทางเข้าประเทศ

ไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ

ไม่มีแผนและหลักฐานประกอบการเดินทาง

ไม่มีประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุม

ไม่ได้แสดงหลักฐานที่ระบุว่า ไม่เคยมีประวัติความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

ยื่นวีซ่าในช่วงเวลาที่สั้นเกินไป

ไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างกับเหตุผลที่วีซ่าที่เคยโดนปฏิเสธครั้งก่อนได้ ในกรณีที่เคยโดนปฏิเสธมาก่อน

เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค

มีประวัติการทำผิดเงื่อนไขวีซ่า หรือฝ่าฝืนกฎของวีซ่า

ยื่นวีซ่าโดยใช้หนังสือเดินทางที่กำลังจะหมดอายุ

ไม่มีการใช้งานวีซ่า โดนปราศจากเหตุผลที่สมควร

ไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศ

สิ่งสำคัญคือการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และการตอบคำถามให้รอบคอบ เพื่อให้ทางสถานทูตเชื่อมั่น และพิจารณาออกวีซ่าให้ค่ะ
ปล. อยากรู้เรื่อง เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า สามารถติดตามได้จากกระทู้ต่อไปค่ะ

วีซ่านักเรียนถูกปฎิเสธ

วีซ่านักเรียนถูกปฎิเสธ